Yatırımlık Fırsat Gayrimenkulleri Kaçırmayın!
tapucom svg logo

tapucom svg logo

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

HİZMET VEREN

Adı-soyadı: Tapucom Teknoloji Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: Levent Mahallesi, Cömert Sokak No:1 C/18, 34330 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 0 850 532 82 78

E-mail: cozum@tapu.com

HİZMET ALAN

Adı-soyadı :

Adresi :

Telefon:

E-mail:

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Veren tarafından Hizmet Alan’a www.tapu.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden sağlanmakta olan, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve fiyatı belirtilen hizmete ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. 

MADDE 3- HİZMET BİLGİLERİ:

Hizmetin; Türü, Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Hizmet Türü: Katılımcılar ile gayrimenkul sahipleri/satıcılar arasında ileride gerçekleştirilebilecek satış sözleşmesinde uygulanabilecek bedelin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen, en yüksek teklifi veren katılımcının belirlendiği, detayları Site üzerinden yayınlanan içerikler ile belirlenen sisteme (“Açık Artırma”) katılım imkanı ve buna ilişkin gerekli altyapının sağlanması

Hizmet Açıklaması: Hizmet kapsamında, gayrimenkul satışlarına ilişkin Açık Artırımlar’ın gerçekleştirilebilmesine ve Site Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde Site üzerinden yayınlanan gayrimenkul ilanlarının incelenmesi sonrasında uygun görülmesi halinde Site üzerinden gerçekleştirilen Açık Artırmalar’a katılım sağlanmasına yönelik altyapı hizmetleri sağlanmaktadır. 

Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil) : [] 

Hizmete ilişkin Hizmet Alan Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar: [________]

Ödeme şekli: []

Fatura Adresi: []

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşme tarafları Hizmet Alan ile Hizmet Veren olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. 

4.2. Hizmet Alan, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4.3. İşbu sözleşme Hizmet Alan tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

4.4. Satın alınan hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur.

4.5. Hizmet Veren, sözleşme konusu hizmeti tam ve eksiksiz bir şekilde, işbu sözleşme ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen niteliklere uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur.

4.6. Hizmet kapsamında Açık Arttırma’ya katılan Üye tarafından Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde sunulan kart bilgileri kullanılarak hizmet bedeline ilişkin provizyon alınacak veya Hizmet Veren’in takdirine bağlı olarak Açık Arttırma’nın kazanılamaması halinde iade edilmek üzere kredi kartından tahsil edilecektir. Hizmet Bedeli ayrıca, Hizmet Veren hesabına EFT/havale yolu ile gönderimi yapılarak veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla da tahsil edilebilecektir. Provizyon alınması halinde ilgili Açık Arttırma sonrasında kazanan Üye’den hizmet bedeli tahsil edilecek, diğer yöntemlerle hizmet bedeli tahsil edilmiş ise bu bedel iade edilmeyecektir. Açık Arttırma’yı kazanamayan diğer Üyeler’den alınan provizyon, kredi kartından tahsil edilen tutar veya EFT/havale veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi ile tahsil edilen tutar ise ilgili banka kural ve koşulları doğrultusunda iade edilecektir. EFT/havale yolu ile tahsil edilen tutarın iadesi için Üye’nin işbu sözleşme ekinde yer alan dilekçeyi iade hesap bilgilerinin yer alacağı şekilde doldurması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle hizmet bedeline ilişkin provizyon alınamaz veya EFT/havale yapılamaz veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi gerçekleştirilemez, hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hizmet Veren hizmeti ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Hizmet Alan'a ait kredi kartının veya banka hesabının Hizmet Alan'ın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedeline ilişkin provizyon vermemesi veya EFT/havale yapmaması veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla işlem gerçekleştirmemesi halinde Hizmet Alan’ın Açık Arttırma’ya katılımı mümkün olmayıp, hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşunca Hizmet Veren'e ödenmemesi halinde, Hizmet Veren’in ilgili ödeme yapılana kadar hizmeti veya Hizmet Alan’ın Site’deki üyeliğini askıya alma hakkı saklıdır. Hizmet Alan belirtilen şekilde provizyon alınamaması yahut kredi kartından bedelin tahsil edilememesi veya EFT/havale yolu ile gönderim yapılamaması veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi ile işlem gerçekleştirememesi sonucunda Açık Arttırma’ya katılamaması durumunda Hizmet Veren’den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder. 

4.7. Sözleşme konusu hizmete ilişkin ödemenin Hizmet Alan tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Hizmet Alan ile kredi kartı sahibinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, Hizmet Alan’a aittir. Hizmet Alan, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Hizmet Veren’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. Hizmet Alan, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Hizmet Alan arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Kart ile ödenen hizmet bedelinin iadesi durumunda Hizmet Veren, banka ile yapmış olduğu ayrı bir sözleşme gereği olarak Hizmet Alan’a nakit para ile ödeme yapamaz. Hizmet Veren bir iade söz konusu olduğunda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereğince Hizmet Alan’a nakit olarak ödeme yapmayacaktır. Kredi kartına veya banka hesabına iadelerde ise Hizmet Veren’in, bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta veya hesaba iade gerçekleştirilecektir. EFT/havale yolu ile tahsil edilen tutarın iadesi için Hizmet Alan’ın işbu sözleşme ekinde yer alan örnek dilekçeyi iade hesap bilgilerinin yer alacağı şekilde doldurması gerekecektir. Hizmet alan, provizyon, kredi kartından tahsil, EFT/havale veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla gerçekleştirilen işlem iadesine ilişkin sürecin ilgili bankanın kural ve koşullarına tabi olacağını kabul eder. 

4.10. Hizmet Alan ve Hizmet Veren işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE- 5 CAYMA HAKKI:

Hizmet Alan, işbu sözleşmenin akdedilmesini takip eden on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet Alan, bahsi geçen süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini, işbu sözleşme ekinde yer alan örnek cayma hakkı formunu doldurarak veya sair açık bir bildirimi ile işbu sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile Hizmet Veren’e bildirecektir. Hizmet Veren, ilgili bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden on dört gün içerisinde kendisine yapılmış ödemeleri Hizmet Alan’a iade edecektir. Hizmet Veren’den bu süre içerisinde herhangi bir ödeme alınmamış ise, provizyon, kredi kartından tahsilat, EFT/havale yahut Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla gerçekleştirilen işlem iadesine ilişkin olarak ilgili bankanın süreçleri uygulanacaktır. EFT/havale yolu ile tahsil edilen tutarın iadesi için Hizmet Alan’ın işbu sözleşme ekinde yer alan örnek dilekçeyi iade hesap bilgilerinin yer alacağı şekilde doldurması gerekmektedir. 

Hizmet Alan; mevzuat uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce kendi onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkının kullanılamayacağını bilmektedir. Bu kapsamda Hizmet Alan’ın ek onayı gerekmeksizin Açık Arttırma tarihinde hizmete başlanmış olacaktır. Açık Arttırma tarihinin yukarıda belirtilen 14 günlük cayma hakkı süresi içerisine denk gelmesi halinde Hizmet Alan tarafından cayma hakkı kullanılamayacaktır. Hizmet Alan, her halükarda Açık Arttırma için teklif verdikten sonra cayma hakkını kullanamayacağını kabul eder. 

Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder. 

MADDE- 6 YETKİLİ MAHKEME:

Hizmet Alan’ın her türlü şikayet ve itirazına ilişkin başvurularında ve iş bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Hizmet Alan veya Hizmet Veren’in yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme tarihinde düzenlenmiştir.

Diğer versiyonlar

Mesafeli Satış Sözleşmesi - 12-12-2022 Mesafeli Satış Sözleşmesi - 15-11-2022 Mesafeli Satış Sözleşmesi - 23-02-2022 Mesafeli Satış Sözleşmesi - 01-07-2015