Yatırımlık Fırsat Gayrimenkulleri Kaçırmayın!
tapucom svg logo

tapucom svg logo

Mesafeli Satış Sözleşmesi - Teklif Toplama

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

HİZMET VEREN

Adı-soyadı: Tapucom Teknoloji Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, 193 Plaza, Kat:2, No:193-13, 34394 Şişli/İstanbul

Telefon: 0 850 532 82 78

E-mail: cozum@tapu.com

HİZMET ALAN

Adı-soyadı :

Adresi :

Telefon:

E-mail:

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Veren tarafından Hizmet Alan’a www.tapu.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden sağlanmakta olan, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve fiyatı belirtilen hizmete ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. 

MADDE 3- HİZMET BİLGİLERİ:

Hizmetin; Türü, Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Hizmet Türü: Katılımcılar ile gayrimenkul sahipleri/satıcılar arasında ileride gerçekleştirilebilecek satış sözleşmesinde uygulanabilecek bedelin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen, pazarlık süreci sonunda teklifi kabul edilecek katılımcının belirlendiği, detayları Site üzerinden yayınlanan içerikler ile belirlenen sisteme (“Teklif Toplama”) katılım imkanı ve buna ilişkin gerekli altyapının sağlanması.

Hizmet Açıklaması: Hizmet kapsamında, gayrimenkul satışlarına ilişkin Teklif Toplama Süreci’nin gerçekleştirilebilmesine ve Site Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde Site üzerinden yayınlanan gayrimenkul ilanlarının incelenmesi sonrasında uygun görülmesi halinde Site üzerinden gerçekleştirilen Teklif Toplama Süreci’ne katılım sağlanmasına yönelik altyapı hizmetleri sağlanmaktadır. 

Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil) : Hizmet’in toplam fiyatının önceden hesaplanması niteliği itibariyle mümkün olmayıp fiyatın hesaplanma usulüne aşağıda madde 4.6’da yer verilmektedir. 

Madde 4.6’da tanımlandığı şekilde Hizmet Bedeli Peşinatı: [] 

Hizmete ilişkin Hizmet Alan Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar: [________]

Ödeme şekli: []

Fatura Adresi: []

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşme tarafları Hizmet Alan ile Hizmet Veren olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. 

4.2. Hizmet Alan, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. İşbu sözleşme Hizmet Alan tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

4.4. Satın alınan hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur.

4.5. Hizmet Veren, sözleşme konusu hizmeti tam ve eksiksiz bir şekilde, işbu sözleşme ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen niteliklere uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur.

4.6. Hizmet kapsamında Teklif Toplama’ya katılan Üyeler tarafından Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde sunulan kart bilgileri kullanılarak her bir Teklif Toplama kapsamında bir defalığa mahsus olmak üzere Teklif Toplama’ya konu taşınmazın satışına aracılık için Hizmet Veren tarafından belirlenen ön tahsilata konu hizmet bedeli kısmı (“Hizmet Bedeli Peşinatı”) ilan edilecek ve hizmet bedeline ilişkin bu doğrultuda provizyon alınacak veya Hizmet Veren’in takdirine bağlı olarak Teklif Toplama sırasında verilen teklifin reddedilmesi halinde iade edilmek üzere kredi kartından tahsil edilecektir. Hizmet Bedeli ayrıca, Hizmet Veren hesabına EFT/havale yolu ile gönderimi yapılarak veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla da tahsil edilebilecektir. İlgili Teklif Toplama kapsamında teklifi satıcı tarafından kabul edilen Üye’den taşınmazın Teklif Toplama sonucunda belirlenen nihai satış fiyatı baz alınarak hesaplanan %4 (yüzdedört) + KDV hizmet bedelinden Hizmet Bedeli Peşinatı mahsup edilerek kalan tutar ("Kalan Hizmet Bedeli”) tahsil edilecektir, eğer herhangi bir Kalan Hizmet Bedeli söz konusu olmaz ise Hizmet Bedeli, Hizmet Bedeli Peşinatı’na eşdeğer olmuş olacaktır ve herhangi bir mahsup ve ek tahsilat süreci söz konusu olmayacaktır.  

4.7. Hizmet Bedeli Peşinatı ve Kalan Hizmet Bedeli toplamı Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yer alan sınırlar içinde hesaplanan hizmet bedelinin tamamını oluşturmaktadır. Mevzuatın öngördüğünün ötesinde bir ücretlendirme söz konusu değildir.

4.8. Teklif Toplama sırasında teklifi satıcı tarafından reddedilen Üyeler’den alınan provizyon, kredi kartından tahsil edilen tutar veya EFT/havale veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi ile tahsil edilen Hizmet Bedeli Peşinatı ise ilgili banka kural ve koşulları doğrultusunda iade edilecektir. EFT/havale yolu ile tahsil edilen tutarın iadesi için Üye’nin işbu sözleşme ekinde yer alan dilekçeyi iade hesap bilgilerinin yer alacağı şekilde doldurması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle Hizmet Bedeli Peşinatı’na ilişkin provizyon alınamaz veya EFT/havale yapılamaz veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi gerçekleştirilemez, Hizmet Bedeli Peşinatı ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hizmet Veren hizmeti ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Hizmet Alan'a ait kredi kartının veya banka hesabının Hizmet Alan'ın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Hizmet Bedeli Peşinatı’na ilişkin provizyon vermemesi veya EFT/havale yapmaması veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla işlem gerçekleştirmemesi halinde Hizmet Alan’ın Teklif Toplama’ya katılımı mümkün olmayıp Hizmet Bedeli Peşinatı’nın ilgili banka veya finans kuruluşunca Hizmet Veren'e ödenmemesi halinde, Hizmet Veren’in ilgili ödeme yapılana kadar hizmeti veya Hizmet Alan’ın Site’deki üyeliğini askıya alma hakkı saklıdır. Hizmet Alan belirtilen şekilde provizyon alınamaması yahut kredi kartından bedelin tahsil edilememesi veya EFT/havale yolu ile gönderim yapılamaması veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi ile işlem gerçekleştirememesi sonucunda Teklif Toplama’ya katılamaması durumunda Hizmet Veren’den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder.

4.9. Sözleşme konusu hizmete ilişkin Hizmet Bedeli Peşinatı ödemesinin Hizmet Alan tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Hizmet Alan ile kredi kartı sahibinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, Hizmet Alan’a aittir. Hizmet Alan, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Hizmet Veren’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

4.10. Hizmet Alan, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Hizmet Alan arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Kart ile ödenen Hizmet Bedeli Peşinatı’nın iadesi durumunda Hizmet Veren, banka ile yapmış olduğu ayrı bir sözleşme gereği olarak Hizmet Alan’a nakit para ile ödeme yapamaz. Hizmet Veren bir iade söz konusu olduğunda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereğince Hizmet Alan’a nakit olarak ödeme yapmayacaktır. Kredi kartına veya banka hesabına iadelerde ise Hizmet Veren’in, bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta veya hesaba iade gerçekleştirilecektir. EFT/havale yolu ile tahsil edilen tutarın iadesi için Hizmet Alan’ın işbu sözleşme ekinde yer alan örnek dilekçeyi iade hesap bilgilerinin yer alacağı şekilde doldurması gerekecektir. Hizmet alan, provizyon, kredi kartından tahsil, EFT/havale veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla gerçekleştirilen işlem iadesine ilişkin sürecin ilgili bankanın kural ve koşullarına tabi olacağını kabul eder.

4.12. Hizmet Alan ve Hizmet Veren işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE- 5 CAYMA HAKKI:

Hizmet Alan, işbu sözleşmenin akdedilmesini takip eden on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet Alan, bahsi geçen süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini, işbu sözleşme ekinde yer alan örnek cayma hakkı formunu doldurarak veya sair açık bir bildirimi ile işbu sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile Hizmet Veren’e bildirecektir. Hizmet Veren, ilgili bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden on dört gün içerisinde kendisine yapılmış ödemeleri Hizmet Alan’a iade edecektir. Hizmet Veren’den bu süre içerisinde herhangi bir ödeme alınmamış ise, provizyon, kredi kartından tahsilat, EFT/havale yahut Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla gerçekleştirilen işlem iadesine ilişkin olarak ilgili bankanın süreçleri uygulanacaktır. EFT/havale yolu ile tahsil edilen tutarın iadesi için Hizmet Alan’ın işbu sözleşme ekinde yer alan örnek dilekçeyi iade hesap bilgilerinin yer alacağı şekilde doldurması gerekmektedir.

Hizmet Alan; cayma hakkı süresi sona ermeden önce kendi onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkının kullanılamayacağını bilmektedir. Bu kapsamda Teklif Toplama tarihinde hizmete başlanmış olacaktır. Teklif Toplama tarihinin yukarıda belirtilen 14 günlük cayma hakkı süresi içerisine denk gelmesi halinde Hizmet Alan tarafından cayma hakkı, Teklif Toplama tarihinden sonra kullanılamayacaktır. Bu nedenle Hizmet Alan, her halükarda Teklif toplama süreci başladıktan sonra cayma hakkını kullanmayacağını kabul eder. 

Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder. 

MADDE- 6 YETKİLİ MAHKEME:

Hizmet Alan’ın her türlü şikayet ve itirazına ilişkin başvurularında ve iş bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Hizmet Alan veya Hizmet Veren’in yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme tarihinde düzenlenmiştir.

Diğer versiyonlar

Mesafeli Satış Sözleşmesi - Teklif Toplama - 23-02-2022 Mesafeli Satış Sözleşmesi - Teklif Toplama - 26-09-2018