COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesinde Çır Çır Fabrikası ve Arsası

Bankadan 5547m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 13531
Metre Kare 5547m2
Ada 0
Parsel 1678
Tapu Bilgisi Cins Tashihi
Bina Yaşı 29
Isıtma Sistemi Yok
Kat Sayısı 2

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 15

Adres

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Altınşehir Mahallesi Ada: 0, Parsel: 1678

Açıklama

Özellikler: Taşınmaz, 1678 parsel cins tahsisli Çırçır Pres fabrikası ve Arsası vasıflıdır. Parsel üzerinde yer alan yapılara ait mimari projeye ulaşılamamış olup gerekli açıklamalar ana taşınmaz özellikleri bölümünde yapılmıştır. 
1678 parsel nolu taşınmaz, geometrik olarak şekilsiz bir yapıdadır. Parsel, eğimsiz ve engebesiz bir yüzeye sahip olup, parselin yaklaşık cephe uzunlukları, kuzey 92 metre, doğu 47 metre, güney 104 metre, batı 72 metredir. Taşınmaz Çırçır Pres Fabrikası ve Arsası niteliğindedir. Taşınmazın kuzeyinde yer alan Gölbaşı Yoluna yaklaşık 42 metre cephesi bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile sağlanabilmektedir.1678 parselin mahallinde dışarıdan yapılan incelemelere göre, parsel üzerinde 7 adet yapı bulunmaktadır. Taşınmazın mahal incelemeleri dışarıdan yapılmış olup, iç mekan özellikleri görülememiş ölçü ve resim alınamamıştır. Parsel üzerinde yer alan yapılardan Çırçır Pres Fabrikası için, Adıyaman Belediyesi Arşiv Müdürlüğünde yer alan 09.07.1990 tarih, cilt 1, 23 sahife numaralı İnşaat Ruhsatı bulunmakta olup, ruhsat, toplam 3 kat, 910 m2 alanlı Çırçır Fabrikası, 864 m2 alanlı Ambar için düzenlenmiştir. Ayrıca Çırçır Fabrikası için düzenlenmiş olan 06.12.1991 tarih, 2 sayılı İlave Kat Ruhsatı 1.596 m2 alanlı 2 kat depo ve 274 m2 alanlı 3 kat İdari Bina olmak üzere toplam 1.870 m2 inşaat alanı için düzenlenmiştir. İş bu yapıya ait 24.12.1991 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesi, 09.07.1990 tarihli İnşaat Ruhsatı ve 06.12.1991 tarihli Kat İlave Ruhsatında belirtilen alanları kapsayacak şekilde toplam 3.644 m2 alan için düzenlenmiştir. Taşınmazın mahal incelemeleri dışarıdan yapıldığı için parsel üzerinde yer alan yapılardan hangisinin yukarıda bahsedilen Ruhsat ve İskan belgelerine sahip yapı olduğu ve konum tespiti yapılamamıştır. 1678 nolu parsel üzerinde yer alan 1 adet Un Fabrikası ve 3 adet depo için Adıyaman Belediyesinde bulunan 21.04.1993 tarih ve 74 sayılı Yapı Ruhsatı incelenmiş olup Ruhsat 4 kat, 1.020 m2 alanlı Un Fabrikası ve 2 kat, 3.292 m2 alanlı 3 adet depo için düzenlenmiştir. Taşınmazın mahal incelemeleri dışarıdan yapıldığı için parsel üzerinde yer alan yapılardan hangisinin Un Fabrikası ve Depo olduğu ve konum tespiti yapılamamıştır. Toplam ruhsatlı ve iskanlı yapı alanları Çırçır Fabrikası: 3644 m2, Un fabrikası 4312 m2 dir. Taşınmaza ait ruhsat ve iskan belgelerinin eski ada parsel numarası olan 0 ada 539 parsel üzerinden düzenlendiği öğrenilmiştir. Adıyaman Tapu ve Kadastro Arşivinde yapılan incelemelerde, parsel üzerindeki yapıların kadastro paftasına izdüşüm olarak işli olmadığı görülmüştür. Cins değişikliği Çırçır Pres Fabrikası ve Arsası olarak yapılmıştır. Şifahen alınan imar durumunda taşınmazın yapı taşması sebebi ile 1690 parselle tevhit şartlı olduğu öğrenilmiştir. Dışarıdan yapılan gözlemde ruhsata ve yapı kullanma izin belgesine konu yapılar mimari proje ve vaziyet planı olmaması sebebi ile mahallindeki yapılarla eşleştirilememiştir. Ayrıca ruhsatı ve iskanı bulunan yapıların dışında parsel üzerinde ruhsatsız yapılar olduğu da görülmüştür. Mevcut durum değeri ise ruhsat ve iskandaki kapalı alanlar baz alınarak arsa + yapı değeri olarak takdir edilmiştir. Fabrikanın mevcut kapalı alan kullanımı 7956 m2'dir.

Ulaşım: Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Altınşehir Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Taşınmaza ulaşmak için, Küçük Sanayi Sitesi önünden batı istikametine doğru yaklaşık 800 metre ilerledikten sonra sol tarafta konumlu olan taşınmaza ulaşılır.

Not: Adıyaman Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göre taşınmazın konumlu olduğu parsel 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına göre Sanayi Alanı alanında kalmakta olup, ayrık nizam, hmax: serbest, E: 0,50 yapılaşma koşullarına sahiptir. Adıyaman Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkilisinden alınan sözlü beyana göre parselin Gölbaşı Yoluna yaklaşık 210 m2 terkini bulunmakla beraber 1690 nolu parsel alanına yapı taşması nedeniyle tecavüzlü olduğu ve bu parsel ile tevhit şartı bulunduğu beyan edilmiştir. Taşınmaz üzerinde şahsa ait intifa hakkı bulunmaktadır.