Yatırımlık Fırsat Gayrimenkulleri Kaçırmayın!
tapucom svg logo

tapucom svg logo

Tapu.com Blog Blog Ana Sayfa

Tapu ve Tapu Sicili Nedir?

Tapu 101

Tapu, bir taşınmaz malın ya da bağlı haklarının maliğini (sahibini), konum bilgilerini (il, ilçe, mahalle, ada, parsel) ve yüzölçümünü göstermek suretiyle devlet güvencesi altında mülkiyeti kanıtlayan belgeye verilen addır.

Bir taşınmaz üzerindeki hakkın belgelenebilmesi için mülkiyet hakkının ispat edilmesi gerekir. Medeni Kanun kapsamında bu mülkiyet hakkının ispatı, devlet eliyle tapu kütüklerinde tescil edilmesi ile olur.

Özetle, tapu dairesine bir malik adı, konum ve yüzölçümü bilgileriyle kaydedilen taşınmaz mallar, tescil edilerek, bu bilgilerin korunması sağlanır. Bu bilgilerin bir araya gelmesiyle de tapu sicili oluşur.

Tapu Sicilinde Ne Tür İşlemler Gerçekleştirilir?

Tapu sicilinde akitli ve akitsiz olmak üzere iki tür işlem gerçekleştirilir. Akitsiz işlemler, bir kişiyi bağlayan ve bu sebeple yalnızca bir kişinin beyanıyla gerçekleştirilebilen işlemler iken, akitli işlemler birden çok kişinin akdinin tescil edilmesi anlamına gelir ve birlikte beyan gerektirirler.

Akitli ve Akitsiz İşlemlerden Bazıları

Akitsiz (Tek Taraflı İrade Beyanı ile)

 • Aile Konutu Şerhi
 • Aile Konutunda Kalma Hakkının Şerhi
 • Ayırma (ifraz) İstemi
 • Bağışlama Vaadinin Şerhi İstemi
 • Bağıştan Rücu Edilerek Taşınmazın
 • Birleştirme (Tevhit) İstemi
 • Cebri SatışIn Tescili İstemi
 • Cins Değişikliği İstemi
 • Düzeltme (Tahsis) İstemi
 • Eşler Arasındaki Mal Rejimi Sözleşmeleri
 • Finansal Kiralama
 • Geçici Tescil Şerhi
 • Hükmen Dükkan İfrazı İstemi
 • Hükmen Kamulaştırma
 • İntifa Terkini İstemi
 • İpotek Alacağının Temliki
 • İpotek Terkini İstemi
 • İştirakın (elbirliğinin) Bozulması
 • İzale-i Şuyu Satışı Tescil İstemi
 • Kanuni İpoteğin Akitten Sonra Tescili İstemi
 • Kat İlavesi Ve Arsa Payı Değişikliği İstemi
 • Kat İrtifakı İstemi
 • Kat İrtifakı Terkin İstemi
 • Kat Karşılığı İnşaat Hakkı Sözleşmesi Şerhi
 • Kat Karşılığı İnşaat Şerhi Terkin İstemi
 • Kat Mülkiyeti Kurulması
 • Kat Mülkiyetinden Adi Mülkiyete Dönüş İstemi
 • Kira Şerhi İstemi
 • Kira Şerhi Terkin İstemi
 • Kooperatif Üyelerine Tahsis İstemi
 • Mahkeme Kararının Tescili İstemi
 • Mirasın Taksimi
 • Muhtesatın Devri Ve Terkini
 • Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili
 • Paylı Mülkiyeti Devam Yükümlülüğü
 • Satış Vaadinin Şerhi İstemi
 • Serbest Dereceden Yararlanma Hakkının İpotekten Sonra Tanınması
 • Sulh Hakimi Veya Noterde Yapılan Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Tescili İstemi
 • Şura İstemi
 • İştia İstemi
 • Vefa İstemi
 • Teferruatın Yazımı İstemi
 • Teknik Hataların (yüz ölçümün) düzeltilmesi
 • Ticari İşletme Rehni
 • Ünvan Değişikliği İstemi
 • Vasiyetnamenin Tenfizi İstemi
 • Yola Terk İstemi
 • Yoldan İhdas İşlemi
 • Yönetim Planı Eklenmesi (veya Değişikliği) İstemi

Akitli (İki veya Daha Fazla Tarafın İrade Beyanı ile)

 • Bağımsız Bölüm İlavesi
 • Bağış
 • Devre Mülk Hakkı
 • Diğer İrtifak Hakları
 • Geçit Hakkı
 • İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri
 • İntifa Hakkı
 • İpotek
 • Kamulaştırılan Taşınmazın Eski Sahibine İadesi
 • Kamulaştırma
 • Kat İrtifakı
 • Kat Karşılığı Temlik Akdi
 • Kat Mülkiyeti
 • Kaynak Hakkı
 • Miras Payının Devri
 • Oturma Hakkı
 • Ölünceye Kadar Bakma Akdi
 • Ölünceye Kadar Gelir Sözleşmesi
 • Satış
 • Su, Gaz, Elektrik vb. Mecralar
 • Taksim
 • Taşınmaz Yükü
 • Trampa
 • Üst (İnşaat) Hakkı